Ochrona środowiska

Petrochemia-Blachownia S.A. jest spółką, dla której dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy jest jednym z podstawowych zadań. Dbałość o maksymalizację bezpieczeństwa i minimalizację oddziaływania na środowisko naturalne stanowi integralną część filozofii zarządzania. Od początku działalności (czerwiec 1998 roku) stale poprawiamy rozwiązania technologiczne i techniczne, które znacząco wpłynęły i wpływają na obniżenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Na wszystkich instalacjach produkcyjnych przeprowadzane są liczne modernizacje i zmiany technologiczne, prowadzące m.in. do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej.

Polegają one przede wszystkim na:
» Ciągłej dbałości o hermetyzację urządzeń i aparatów technologicznych, punktów za- i rozładunkowych surowców i produktów, zbiorników magazynowych.
» Sukcesywnej hermetyzacji układów poboru prób oraz układów odwadniania zbiorników magazynowych i międzyoperacyjnych.
» Utrzymywaniu wysokiego standardu zabezpieczenia gruntu dzięki systematycznym remontom tac ochronnych aparatów i urządzeń technologicznych oraz punktów za- i rozładunkowych; budowie tac pod nowymi urządzeniami.
» Modernizacjach układu ochrony powietrza wraz z pochodnią dopalania odgazów z instalacji benzolu.
» Opracowaniu i wdrożeniu technologii zmniejszenia ładunku węglowodorów i parametru ChZT w ściekach kierowanych do oczyszczalni.
» Wydzieleniu ze ścieków przemysłowych strumieni niosących wysoki ładunek ChZT i przeznaczeniu ich do utylizacji termicznej.

W roku 2013 Zarząd Spółki przyjął długofalową politykę ekologiczną, w której ustanowiono cele i zadania szczegółowe w obszarze optymalizacji zaopatrzenia w media energetyczne, poprawy oddziaływania środowiskowego w zakresie gospodarki ściekowej oraz zabezpieczenia gruntu, emisji do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia emisji benzenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Wszyscy pracownicy Spółki dbają o środowisko naturalne, są świadomi znaczenia środowiska w życiu człowieka.

Przystępując w maju 2000r do programu Responsible Care Petrochemia-Blachownia S.A. podjęła dodatkowe działania nakierowane na zmniejszenie jej wpływu na środowisko naturalne oraz na wzrost wiedzy o ekologii i rozwój postaw proekologicznych w swoim otoczeniu. W czerwcu 2009r Społka otrzymała Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care.

W roku 2011 Spółka została zarejestrowana w Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. Jest to unijny instrument wprowadzony w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. mający na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, instytucji państwowych) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrujący się na:
» identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu zarządzania środowiskowego,
» systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczania oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska,
» systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami,
» systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy,
» szkoleniu personelu w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań środowiskowych,
» porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.

Informacja na temat zagrożeń oraz środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Petrochemii - Blachownia S.A. - pobierz

Deklaracja środowiskowa 2017 - pobierz