Solwentnafta K

Solwentnafta K jest otrzymywana z benzolu surowego.
- Barwa: od jasnożółtej do brązowej.
- Wygląd: czysta ciecz wolna od zawiesin i zanieczyszczeń mechanicznych.

Parametry jakościowe

Parametr Jednostki Wymagania Metody badań
Gęstość w 20°C g/cm3 0,880-0,950 PN-EN ISO 12185
Destylacja normalna:
- początek, nie mniej niż
- 90% przedestyluje nie wyżej niż
°C
135
210
PN-EN ISO 3405
Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C 26 PN-EN ISO 2719
Temperatura krzepnięcia, nie więcej niż °C -30 ASTM D 5950
Zawartość wody, nie więcej niż % (m/m) 0,5 PN-EN ISO 12937
Zawartość benzenu, nie więcej niż % (m/m) 0,1 ASTM D 6730

Inne parametry na życzenie klienta

Zastosowanie

Solwentnafta K jest głównie używana jako rozpuszczalnik przy produkcji mas bitumicznych. Ponadto może być używana jako surowiec do produkcji ksylenów oraz jako komponent do paliw.

Informacje dodatkowe

Magazynowanie, transport oraz inne szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z solwentnaftą K zawarte są w karcie charakterystyki.