Toluen do TDI

Toluen jest cieczą bezbarwną, wolną od zawiesin i zanieczyszczeń mechanicznych.
- Temperatura wrzenia: 110,6°C

Parametry jakościowe

Parametr Jednostki Wymagania Metody badań
Zawartość toluenu, nie mniej niż %(m/m) 99,9 ASTM D2360
Stopień zabarwienia z H2SO4, nie więcej niż - 2 ASTM D848
Zawartość benzenu, nie więcej niż mg/kg 300 ASTM D2360
Zawartość niearomatów, nie więcej niż %(m/m) 0,1 ASTM D2360
Zawartość etylobenzenu, nie więcej niż mg/kg 300 ASTM D2360
Zawartość ksylenów, nie więcej niż mg/kg 500 ASTM D2360
Barwa w skali Pt-Co, nie więcej niż - 10 PN-EN ISO 6271

Inne parametry na życzenie klienta

Zastosowanie

Toluen stosowany jest jako surowiec do szeregu syntez chemicznych m.in. do produkcji TDA, TDI, DNT, TNT, benzenu i ksylenów.
Inne zastosowania: jako składnik rozpuszczalników w przemyśle farb i lakierów oraz jako komponent do paliw.

Informacje dodatkowe

Magazynowanie, transport oraz inne szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z toluenem zawarte są w karcie charakterystyki.