Systemy zarządzania

Petrochemia-Blachownia S.A. działa w ramach ciągle doskonalonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który obejmuje:
» System Zarządzania Jakością
» System Zarządzania Środowiskiem
» System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
» System Zarządzania Responsible Care

Jakość

Od października 1998, nasz System Zarządzania Jakością certyfikowany jest przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i DAR (Niemcy).

Laboratorium Petrochemia-Blachownia S.A. posiada wysoko wykwalifikowany personel i wyposażone jest w najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt do oznaczania siarki i azotu, wysokiej klasy chromatografy gazowe oraz wiele innych urządzeń analitycznych. Dysponujemy również urządzeniami do wykonywania analiz dla potrzeb paliw.

Głównym celem działalności naszego laboratorium jest prowadzenie bieżącej kontroli jakości surowców i produktów oraz wykonywanie analiz międzyoperacyjnych.

Środowisko

Od czerwca 2000, nasz System Zarządzania Środowiskiem certyfikowany jest przez międzynarodową firmę Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i UKAS (Wielka Brytania).

Począwszy od 2006 roku, każdego roku Petrochemia-Blachownia S.A. otrzymuje nagrodę w konkursie ‘Firma bliska środowisku’ za osiągnięcia w doskonaleniu procesów technologicznych i minimalizację ryzyka ekologicznego.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej koncentrującego się na:
» identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu zarządzania środowiskowego, systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska,
» systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami,
» systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy,
» szkoleniu personelu, w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań środowiskowych,
» porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu” tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Nasze działania proekologiczne:

Powietrze

Systematyczny spadek emisji węglowodorów do powietrza jest realizowany poprzez:
» Ciągłą hermetyzację urządzeń technologicznych i infrastruktury magazynowej.
» Modernizację systemu odgazów.
» Modernizację zaworów oddechowych zbiorników magazynowych prowadzącą do redukcji emisji do powietrza w sytuacjach awaryjnych.
» Modernizację punktów załadunkowych i rozładunkowych (np. zakup i zabudowa punktów dolnego załadunku benzenu i dzierżawa hermetycznych cystern kolejowych do transportu benzenu).
» Budowę i rozruch Instalacji Odzysku Kwasu Siarkowego: redukcja emisji dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 i niewielka redukcja emisji benzenu.

Woda

Zużycie wody obiegowej w naszym zakładzie spadło w ostatnich latach dzięki modernizacji naszych systemów wymiany ciepła.

Produkujemy mniej ścieków i poprawiamy ich jakość poprzez:
» Modernizację układu oczyszczania ścieków (m.in. destylacyjne usuwanie węglowodorów).
» Wyizolowanie ze ścieków strumieni o najwyższym poziomie ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) i kierowanie ich do termicznego przekształcania.
» Hermetyzację układów poboru prób.
» Pomimo zwiększenia zdolności produkcyjnych jakość ścieków ulega ciągłej poprawie a wielkość emisji do powietrza pozostaje w zgodzie z limitami określonymi w Pozwoleniu Zintegrowanym.

Gleba

Chronimy glebę przed zanieczyszczeniem węglowodorami poprzez:
» Systematyczne remonty naszych tac ochronnych urządzeń i aparatów technologicznych, zbiorników magazynowych oraz punktów załadunkowych i rozładunkowych.
» Budowę tac ochronnych dla nowych urządzeń technologicznych
» Od 2001 roku prowadzimy systematyczny monitoring gruntów i wód gruntowych.

Bezpieczeństwo

Od stycznia 2001, nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy certyfikowany jest przez międzynarodową firmę Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o., która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz Safety Cert.

Petrochemia-Blachownia S.A. nagradzana była “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Mając na uwadze charakter naszej działalności - przemysł chemiczny, bezpieczeństwo pracy stanowi bardzo ważny element dla zarządzających Spółką.

Działania na rzecz bezpieczeństwa obejmują:
» Przeprowadzanie bezpłatnych specjalistycznych badań profilaktycznych, szczepień ochronnych oraz szkoleń dla pracowników.
» Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez modernizację naszych instalacji i technologii.
» Zapewnienie pracownikom wysokiej jakości odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.
» Wyposażanie naszych budynków we wszystkie wymagane instalacje i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pracy jak również odpowiednie warunki sanitarne (środki czystości, pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno – sanitarne).
» Spełnianie wszystkich wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
» Stały monitoring stężeń szkodliwych substancji na stanowiskach pracy oraz ilości wypadków i chorób zawodowych.
» Minimalizacja fluktuacji kadr dająca efekt w postaci wysokiego poziomu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.
» Zapewnienie wysokiego poziomu wyszkolenia naszych pracowników w zakresie bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń oraz stosowania ogólnych procedur bezpieczeństwa.

Raport ekologiczny oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (PL) - pobierz

Raport ekologiczny oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (EN) - pobierz