Ochrona środowiska. Zagospodarowanie kwasu siarkowego, recykling, zamknięcie obiegu kwasu siarkowego

Regeneracja prowadzona jest w ramach aktualnie funkcjonującej, nowoczesnej infrastruktury technicznej.

Celem procesu recyklingu jest uzyskanie z zanieczyszczonych strumieni kwasu siarkowego o różnym stężeniu, pełnowartościowego produktu - stężonego kwasu siarkowego - możliwego do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Oferujemy usługę regeneracji substancji, dzięki czemu klient zyskuje pewność, że sposób postępowania z nią jest zgodny ze standardami i przepisami prawa.

Instalacja odzysku kwasu siarkowego: usługa odzyskiwania kwasu

Działania te przyczynią się do "zamknięcia obiegu" w cyklu życia produktu kwasu siarkowego, poprzez jego recykling i przygotowanie do ponownego wykorzystania, co z kolei pozwoli na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i przyniesie korzyści zarówno dla środowiska jak i dla ekonomii. Schemat ten wpisuje się w inicjatywę gospodarki obiegu zamkniętego, promowaną przez Komisję Europejską jako część Europejskiego Zielonego Ładu. Projektowana i montowana przez naszą firmę instalacja odzysku wpisuje się w te założenia. Naszym zadaniem, na którego realizację ona pozwala, jest profesjonalne i bezpiecznie zagospodarowanie kwasu siarkowego oraz zamknięcie jego obiegu.


GOSPODARKA KWASU SIARKOWEGO
RECYKLING KWASU SIARKOWEGO: USŁUGA

Petrochemia-Blachownia jest spółką, dla której dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy jest jednym z podstawowych zadań. Dbałość o maksymalizację bezpieczeństwa i minimalizację oddziaływania na środowisko naturalne stanowi integralną część filozofii zarządzania. Od początku działalności (czerwiec 1998 roku) stale poprawiamy rozwiązania technologiczne i techniczne, które znacząco wpłynęły i wpływają na obniżenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Nasza specjalność to m.in. gospodarka kwasu siarkowego, która obejmuje np. usługę odzysku i recyklingu tej substancji i pozwala na zamknięcie jej obiegu. Na wszystkich instalacjach produkcyjnych przeprowadzane są liczne modernizacje i zmiany technologiczne, prowadzące m.in. do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej.

Polegają one przede wszystkim na:
» Ciągłej dbałości o hermetyzację urządzeń i aparatów technologicznych, punktów za- i rozładunkowych surowców i produktów, zbiorników magazynowych.
» Sukcesywnej hermetyzacji układów poboru prób oraz układów odwadniania zbiorników magazynowych
i międzyoperacyjnych.
» Utrzymywaniu wysokiego standardu zabezpieczenia gruntu dzięki systematycznym remontom tac ochronnych aparatów i urządzeń technologicznych oraz punktów za- i rozładunkowych; budowie tac pod nowymi urządzeniami.
» Modernizacjach układu ochrony powietrza wraz z pochodnią dopalania odgazów z
instalacji benzolu.
» Świadczeniu usług odzysku obejmujących m.in. recykling kwasu siarkowego, zagospodarowanie go i zamknięcie jego obiegu.
» Opracowaniu i wdrożeniu technologii zmniejszenia ładunku węglowodorów i parametru ChZT w ściekach kierowanych do oczyszczalni.
» Wydzieleniu ze ścieków przemysłowych strumieni niosących wysoki ładunek ChZT i przeznaczeniu ich do utylizacji termicznej.

W roku 2013 Zarząd Spółki przyjął długofalową politykę ekologiczną, w której ustanowiono cele i zadania szczegółowe w obszarze optymalizacji zaopatrzenia w media energetyczne, poprawy oddziaływania środowiskowego w zakresie gospodarki ściekowej oraz zabezpieczenia gruntu, emisji do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia emisji benzenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Usługa odzyskiwania kwasu siarkowego wpisuje się w te założenia.


PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

W związku z zaliczeniem zakładu do zakładów o zwiększonym ryzyku Spółka podlega przepisom o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym - Dział II Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

Zakład realizuje spoczywające na nim obowiązki:
- posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem,
- opracował i przedłożył właściwym organom niezbędną dokumentację – zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku, Program Zapobiegania Awariom.
W wymienionych dokumentach oraz dokumentach systemu zarządzania bezpieczeństwem wskazane są stosowane przez Spółkę środki bezpieczeństwa, systemy alarmowania, procedury i sposób prowadzenia procesów minimalizujący ryzyko wystąpienia awarii, analiza możliwych przyczyn i przebiegu zdarzeń awaryjnych.

W odniesieniu do terenów i ludności znajdującej się poza terenem przemysłowym Blachownia przewidziano potencjalną możliwość zaistnienia zdarzeń, które z uwagi na toksyczne właściwości par substancji niebezpiecznych uwolnionych a czasie awarii mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

Informacja na temat zagrożeń oraz środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Petrochemii - Blachownia - pobierz


REACH

Petrochemia - Blachownia jako producent i importer substancji chemicznych wypełnia zobowiązania wynikające z rozporządzenia REACH dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Ewaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Szczegółowe informacje dotyczące wymagań prawnych w zakresie gospodarowania chemikaliami można uzyskać na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów www.echa.europa.eu oraz Biura do spraw Substancji Chemicznych www.chemikalia.gov.pl