Ochrona danych osobowych w Spółce

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. Pełne dane kontaktowe można sprawdzić w zakładce Kontakt

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych (art. 6 RODO). Także w naszej Spółce dane osobowe są przetwarzane na tej postawie, np.:
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 pkt. 1 lit. a RODO) – np. proces rekrutacji;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 pkt. 1 lit. c RODO) – np. dane osobowe pracowników, byłych pracowników;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 pkt. 1 lit. f RODO) – np. monitoring wizyjny w celu zapewnienia ochrony pracowników, ochrony mienia pracodawcy, bieżącej kontroli produkcji;

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. W procesie rekrutacji – czas przechowywania danych osobowych jest przekazywany indywidualnie w Klauzuli Informacyjnej. Dla monitoringu - nagrania obrazu Spółka przechowuje przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania – szczegóły w Regulaminie monitoringu Spółki - dostępnym tutaj.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszym serwisie danych osobowych:

  • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby ułatwić procedurę składania żądań Spółka przygotowała gotowe wzory wniosków do wykorzystania wraz z instrukcją składania wniosków z konkretnymi żądaniami. Procedura jest dostępna – tutaj, także w siedzibie Spółki. Możliwe formy kontaktu w sprawie zgłaszania żądań a także wniosków o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez serwisy Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Monitoring

Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. na swoim terenie ma zainstalowany od roku 2005 monitoring wizyjny, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy instalacji i ochrona mienia. Większość kamer obejmuje instalację Spółki, szczegóły w Regulaminie monitoringu Spółki - dostępnym tutaj.

UWAGA dotycząca REKRUTACJI

W przypadku składania aplikacji w procesie rekrutacji prosimy o ujęcie poniższej klauzuli w Państwa CV:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko (wpisać stanowisko na które składane jest CV)."

MINIMALIZACJA DANYCH

W związku z obowiązkiem minimalizacji danych prosimy w CV nie umieszczać zdjęć i nie podawać danych osobowych takich jak: data i miejsce urodzenia, innych danych wrażliwych w tym peselu czy danych z dowodu osobistego. W danych kontaktowych prosimy podać: imię, nazwisko, adres email i numer telefonu kontaktowego, ewentualnie adres zamieszkania.

Termin przechowywania Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji jest uzależniony od danego trybu rekrutacji, a informacje o terminach i administratorze danych osobowych zostaną Państwu przekazane indywidualnie.

UWAGI dotyczące ZATRUDNIENIA

W związku z zatrudnieniem Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. wejdzie w posiadanie szerszego zbioru Państwa Danych Osobowych, np. PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, numer konta bankowego itp.. W związku z przysługującym Państwu innym prawom np. dotyczącym: zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, pozyskiwania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Spółka wejdzie w posiadanie także danych osobowych członków Państwa rodzin i Państwa prawnych podopiecznych, np. takich jak: data urodzenia dzieci, PESEL dzieci, dane o zarobkach członków gospodarstwa domowego itd.

Udostępnianie Państwa Danych Osobowych

Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. w celu wywiązania się z swoich obowiązków prawnych przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, lecz jedynie w zakresie niezbędnym do wywiązania się z wymagania prawnego. Prawny obowiązek przekazania danych nie jest regulowany umową powierzenia. Przykład przekazanie danych do: ZUS, Urzędu Skarbowego, ośrodka medycyny pracy, itd. Pełen wykaz podmiotów współpracujących z Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. jest dostępny do Państwa wglądu w Biurze Kadr i Płacy w Spółce.