Ochrona danych osobowych w Spółce Petrochemia – Blachownia Sp. z o.o. RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na współpracę ze Spółką Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. (zwaną w dalszej części Spółką lub PB Sp. z o.o.).

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwis PB Sp. z o.o. i PB Sp. z o.o., współpracujących z PB Sp. z o.o. i składających aplikacje w rekrutacji w PB Sp. z o.o. 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach.

Zgoda

Informujemy, iż w ramach serwisu przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby strony Spółki. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, mail: petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod adresem http://petrochemia-bl.com.pl/pl/kontakt.html

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na mocy wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

Inaczej przyjęto w Spółce dla potrzeb rekrutacji – tutaj czas przechowywania jest określony w Klauzuli Informacyjnej podawanej w procesie rekrutacji.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszym serwisie danych osobowych:

 • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
 • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

 • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
 • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez serwisy Petrochemia-Blachownia Sp z o.o. nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Monitoring

Spółka Petrochemia-Blachownia Sp z o.o. na swoim terenie ma zainstalowany od roku 2005 monitoring wizyjny, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy instalacji i ochrona mienia. Większość kamer obejmuje instalację Spółki.

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest/będzie spółka Petrochemia-Blachownia Sp z o.o.z siedzibą ul. Szkolna 15; 47-225 Kędzierzyn-Koźle NIP 749-178-42-84.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo pracy instalacji, bezpieczeństwo osób i mienia i dobre imię administratora danych osobowych.
 3. Monitoring obejmuje teren instalacji na Bloku Aromatów Spółki.
 4. Zapisy z systemu monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 14 dni.
 5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do zarejestrowanych przez system monitoringu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  Jednocześnie informujemy, że w przypadkach kiedy udostepnienie danych osobowych mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych (RODO art. 15 pkt. 4) Administrator nie udostępni danych osobowych bez pisemnego nakazu wydanego przez organ Państwowy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

UWAGA dotycząca REKRUTACJI

W związku z RODO w przypadku aplikowania do pracy w PB S.A. prosimy o ujęcie poniższej klauzuli w Państwa CV:

"Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.., moich danych osobowych zawartych w CV, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko (proszę wskazać nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja) ______________________ . Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO."

Informujemy, że CV przesyłane poza okresem rekrutacji będą niszczone. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przyszłe procesy rekrutacyjne i umieszczą w CV dodatkowo poniższą klauzulę, CV będzie brane pod uwagę w procesach rekrutacji objętych wskazanym okresem, jednak nie dłuższym niż 6miesięcy.

"Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w CV, w celu przeprowadzenia przyszłych procedur rekrutacji w kolejnych 6 miesiącach. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO."

MINIMALIZACJA DANYCH

W związku z obowiązkiem minimalizacji danych prosimy w CV nie umieszczać zdjęć i nie podawać danych osobowych takich jak: data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i innych danych wrażliwych w tym peselu czy danych z dowodu osobistego. W danych kontaktowych prosimy podać: imię, nazwisko, adres email i numer telefonu kontaktowego.

Jeżeli CV nie jest wysyłane z Państwa poczty email prosimy je czytelnie podpisać i przesłać pocztą.

Termin przechowywania Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji jest uzależniony od danego trybu rekrutacji, a informacje o terminach i administratorze danych osobowych zostaną Państwu przekazane indywidualnie. 

UWAGI dotyczące ZATRUDNIENIA

W związku z zatrudnieniem Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. wejdzie w posiadanie szerszego zbioru Państwa Danych Osobowych, np. PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, numer konta bankowego itp..

W związku z przysługującym Państwu innym prawom np. dotyczącym: zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, pozyskiwania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Spółka wejdzie w posiadanie także danych osobowych członków Państwa rodzin i Państwa prawnych podopiecznych, np. takich jak: data urodzenia dzieci, PESEL dzieci, dane o zarobkach członków gospodarstwa domowego itd.

W takim przypadku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na poniższą Klauzulę Informacyjną kierowaną dla Państwa i pełnoletnich Państwa podopiecznych, których dane osobowe Spółka pozyskała lub pozyska:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest/będzie spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szkolna 15; 47-225 Kędzierzyn-Koźle NIP 749-178-42-84.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym na potrzeby: przeprowadzenia badań wstępnych, szkoleń wstępnych i okresowych, zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego i na życie, wypłaty wynagrodzenia na podany rachunek bankowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby Spółka mogła Państwa zatrudnić. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej "RODO".
 4. Państwa dane będą udostępnione podmiotom świadczącym Spółce usługi medycyny pracy, ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń na życie. Podmioty są wskazane w dziale Umowy Powierzenia.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Udostępnianie Państwa Danych Osobowych

Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. w celu wywiązania się z swoich obowiązków prawnych przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, lecz jedynie w zakresie niezbędnym do wywiązania się z wymagania prawnego. Dla części z podmiotów obowiązek przekazania danych nie jest regulowany umową powierzenia, ponieważ wynika z wymogów prawa i ono reguluje do którego podmiotu należy dane przekazać: np. do ZUS lub Urzędu Skarbowego, ośrodka medycyny pracy, itd.

Pełen wykaz podmiotów współpracujących z Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. jest dostępny do Państwa wglądu w Biurze Kadr i Płacy w Spółce.