Ochrona danych osobowych w Spółce Petrochemia – Blachownia Sp. z o.o. RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na współpracę ze Spółką Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. (zwaną w dalszej części Spółką lub PB Sp. z o.o.).

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających PB Sp. z o.o., współpracujących z PB Sp. z o.o., składających aplikacje w procesie rekrutacji w PB Sp. z o.o. lub pracujących w Spółce.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach.

Zgoda

Informujemy, iż w ramach serwisu przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o podstawę prawną lub prawnie uzasadniony interes.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, mail: petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod adresem http://petrochemia-bl.com.pl/pl/kontakt.html

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych (art. 6 RODO). Także w naszej Spółce dane osobowe są przetwarzane na tej postawie, np.:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 pkt. 1 lit. a RODO) – np. proces rekrutacji;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 pkt. 1 lit. c RODO) – np. dane osobowe pracowników, byłych pracowników;

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 pkt. 1 lit. f RODO) – np. monitoring wizyjny w celu zapewnienia ochrony pracowników, ochrony mienia pracodawcy, bieżącej kontroli produkcji;

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

Np. w procesie rekrutacji – czas przechowywania danych osobowych jest przekazywany indywidualnie w Klauzuli Informacyjnej.

Dla monitoringu - nagrania obrazu Spółka przechowuje przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania – szczegóły w Regulaminie monitoringu Spółki - dostępnym tutaj.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszym serwisie danych osobowych:

 • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
 • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby ułatwić procedurę składania żądań Spółka przygotowała gotowe wzory wniosków do wykorzystania wraz z instrukcją składania wniosków z konkretnymi żądaniami. Procedura jest dostępna – tutaj, także w siedzibie Spółki. Możliwe formy kontaktu w sprawie zgłaszania żądań a także wniosków o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 • Adres e-mail: skargi@petrochemia-bl.com.pl
 • Osobiście w siedzibie Spółki w Biurze Kadr i Płacy pok. 20 i 21 biurowca
 • Listownie na adres siedziby Spółki.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

 • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
 • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez serwisy Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Monitoring

Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. na swoim terenie ma zainstalowany od roku 2005 monitoring wizyjny, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy instalacji i ochrona mienia. Większość kamer obejmuje instalację Spółki, szczegóły w Regulaminie monitoringu Spółki - dostępnym tutaj.

UWAGA dotycząca REKRUTACJI

W przypadku składania aplikacji w procesie rekrutacji prosimy o ujęcie poniższej klauzuli w Państwa CV:

"Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.., moich danych osobowych zawartych w CV, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko (proszę wskazać nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja).

MINIMALIZACJA DANYCH

W związku z obowiązkiem minimalizacji danych prosimy w CV nie umieszczać zdjęć i nie podawać danych osobowych takich jak: data i miejsce urodzenia, innych danych wrażliwych w tym peselu czy danych z dowodu osobistego. W danych kontaktowych prosimy podać: imię, nazwisko, adres email i numer telefonu kontaktowego, ewentualnie adres zamieszkania.

Termin przechowywania Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji jest uzależniony od danego trybu rekrutacji, a informacje o terminach i administratorze danych osobowych zostaną Państwu przekazane indywidualnie.

UWAGI dotyczące ZATRUDNIENIA

W związku z zatrudnieniem Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. wejdzie w posiadanie szerszego zbioru Państwa Danych Osobowych, np. PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, numer konta bankowego itp..

W związku z przysługującym Państwu innym prawom np. dotyczącym: zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, pozyskiwania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Spółka wejdzie w posiadanie także danych osobowych członków Państwa rodzin i Państwa prawnych podopiecznych, np. takich jak: data urodzenia dzieci, PESEL dzieci, dane o zarobkach członków gospodarstwa domowego itd.

Udostępnianie Państwa Danych Osobowych

Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. w celu wywiązania się z swoich obowiązków prawnych przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, lecz jedynie w zakresie niezbędnym do wywiązania się z wymagania prawnego. Dla części z podmiotów obowiązek przekazania danych nie jest regulowany umową powierzenia, ponieważ wynika z wymogów prawa i ono reguluje do którego podmiotu należy dane przekazać: np. do ZUS lub Urzędu Skarbowego, ośrodka medycyny pracy, itd.

Pełen wykaz podmiotów współpracujących z Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. jest dostępny do Państwa wglądu w Biurze Kadr i Płacy w Spółce.