PROGRAM ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI PRAWA I PRZEPISAMI WEWNĘTRZNYMI SPÓŁKI

W Spółce Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. został wdrożony i funkcjonuje „Program zgodności z wymaganiami prawnymi i przepisami wewnętrznymi” (zwanego dalej „programem zgodności”), którego celem jest określanie zasad postępowania w codziennej działalności (Kodeksu Etyki) opartych na obowiązujących standardach i regulacjach.
Standardy i regulacje obejmują:

 • wymagania prawne, które Spółka jest zobowiązana spełnić;
 • wymagania wewnętrzne i standardy zachowań, które Spółka i Grupa AGROFERT zobowiązała się spełnić;

Wprowadzono „Politykę zgodności z wymaganiami prawa i przepisami wewnętrznymi” określającą zasady etycznego postępowania w Petrochemia-Blachownia (dostępną tutaj lub w siedzibie Spółki). Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia działalności przyjęła wytyczne zgodnie z polityką korporacyjną (Business Conduct Guidelines), które:

 • w biznesie szanują prawo do konkurencji i zasady konkurencji z przekonaniem, że czysta i uczciwa konkurencja może swobodnie rozwijać firmę jako taką,
 • w działalności produkcyjnej i handlowej zapewniają uznane standardy jakości i bezpieczeństwa swojej produkcji, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. ustanowiła Kodeks Etyki na jasnych i zwięzłych zasadach, które są w praktyce wspierane przez istniejące regulacje wewnętrzne. Zasady Kodeksu Etyki są wiążące dla wszystkich pracowników Spółki. Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. deklaruje, że jej działania są zgodne z wyżej wymienionymi zasadami zachowań społecznych, które są powszechne w europejskim środowisku biznesowym, oraz że wymaga od swoich pracowników, aby byli w nie zaangażowani.

W ramach zatwierdzonego Kodeksu Etyki konsekwentnie wspierane są:

 • wartości demokratyczne, ochrona i przestrzeganie praw człowieka zgodnie z Kartą praw podstawowych i wolności,
 • prawa każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, pochodzenia etnicznego, rasy, koloru skóry, języka ojczystego, wieku, płci, stanu cywilnego, stanu zdrowotnego, orientacji seksualnej, sytuacji ekonomicznej, wyznania, przekonań politycznych, statusu społecznego,
 • zasady równego podejścia do pracowników, ich godności, prywatności i dóbr osobistych, działalności pracowników wyłącznie zgodnie z ustawodawstwem,
 • zasady dbałości o środowisko życia i środowisko pracy i jego zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach działalności,
 • godne warunki pracy pracowników,
 • przestrzeganie zasad i zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia i wyposażenia pracowników w sprzęt do pracy i środki bezpieczeństwa.

Jednocześnie Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. wymaga od pracowników, aby:

 • przestrzegali ustawodawstwa w zakresie środków przeciwko legalizacji wpływów pieniężnych z przestępczości i finansowania terroryzmu,
 • nie prowadzili ze swoimi partnerami biznesowymi negocjacji, naruszających reguły zasad konkurencyjności oraz przestrzegali wewnętrznych przepisów, wspierających zasady uczciwej konkurencji,
 • przestrzegali obowiązujących przepisów prawa ważnych obowiązujących na terenie kraju jurysdykcji każdej ze spółek zależnych Grupy,
 • byli bezstronni i obiektywni w odniesieniu do rozpatrywanych spraw i odrzucali presję, wpływy, życzenia lub żądania, darowizny lub korzyści, które mogłyby zagrozić ich bezstronności,
 • unikali konfliktu interesów w swojej pracy lub każdego potencjalnego konfliktu interesów, który może powstać, aby bez zbędnej zwłoki powiadomili o tym swojego bezpośredniego przełożonego,
 • gdy pojawiają się sytuacje kryzysowe lub niestandardowe, o których należy informować i które należy omówić z kierownictwem Petrochemia-Blachownia (zgłoszenie nadzwyczajnych incydentów, niebezpiecznych sytuacji i stanów) z potrzebą zabezpieczenia prawnego lub ubezpieczeniowego, by działali zgodnie z przepisami wewnętrznymi, bezzwłocznie, w celu zapobieżenia lub złagodzenia ewentualnych szkód i moralnych skutków zdarzenia,
 • jeśli wykryją podejrzane okoliczności wskazujące na powstanie potencjalnych szkód finansowych, handlowych, technicznych, bezpieczeństwa, moralnych lub społecznych, lub szkód środowiska, lub jeśli którykolwiek pracownik, partner biznesowy lub jakakolwiek strona trzecia ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy dana kwestia jest zgodna z zasadami etycznego postępowania Petrochemia-Blachownia Sp z o.o. lub Grupy, ma prawo i obowiązek skontaktować się z przełożonym lub zgłosić to na skargi@petrochemia-bl.com.pl lub skontaktować się z linią Tell Us na stronie: http://www.agrofert.cz/compliance/ lub pod numerem telefonu +420 272 192 999 - gdzie zapewniono, że zgłoszenia, skargi lub ostrzeżenia będą szczegółowo, fachowo, bezstronnie i dyskretnie analizowane. Wszyscy pracownicy Grupy AGROFERT, którzy nie mogą lub nie chcą skorzystać z opcji wewnętrznego rozwiązania sprawy, np. w przypadku, jeżeli mają obawy lub jeżeli istnieją inne powody po ich stronie i jeżeli Kodeks Etyki został naruszony, mogą złożyć skargę dotyczącą zgodności z wymaganiami prawnymi lub przepisami wewnętrznymi również Inspektorowi ds. Zgodności spółki Kierownikowi Biura Kadr i Płacy (należy wyraźnie określić, że jest to skarga w ramach Programu Zgodności)

Ponadto w Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. za standard etycznego postępowania przyjmuje się:

 • postępowanie zgodne z Regulaminem Pracy, Regulaminem Organizacyjnym, Polityką Bezpieczeństwa Danych, Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Kodeksem Etyki i innymi wewnętrznymi regulacjami,
 • ochronę majątku Petrochemia-Blachownia i unikanie używania go na własną korzyść, dla korzyści innych osób, używanie go tylko w zakresie określonym w przepisach wewnętrznych firmy i pozwolenia bezpośredniego przełożonego,
 • przestrzeganie zasad lojalności wobec pracodawcy, nie nadużywanie swych kompetencji związanych ze sprawowanym stanowiskiem, wiedzy, informacji poufnych, osobistych kontaktów zyskanych w trakcie wykonywania zatrudnienia na niekorzyść Petrochemia-Blachownia, na swoją korzyść lub na korzyść osób trzecich,
 • bycie świadomym swojej odpowiedzialności w ramach swojej funkcji, działanie jako rzetelny partner, stawianie na pierwszym miejscu swoich obowiązków zawodowych w stosunku do prywatnych interesów,
 • wykonywanie swojej pracy uczciwie, rzetelnie, sumiennie, obiektywnie, bez zbędnej zwłoki, poprawnie, odpowiedzialnie, z należytą starannością, racjonalnie, we współpracy z innymi pracownikami,  podejmując inicjatywę w odniesieniu do obranych celów i planów swojego pracodawcy,
 • zapewnianie ochrony używanych i przetwarzanych danych w Petrochemia-Blachownia i w Grupie, aby te dane nie mogły zostać nadużyte na korzyść innych osób, powierzanie plików danych dokumentów tylko wyznaczonym osobom zgodnie z ich upoważnieniem do wykonywania danej działalności,
 • działanie publicznie w taki sposób, aby nie zaszkodzić reputacji Petrochemia-Blachownia i Grupy poprzez niewłaściwe działania, zachowanie i postępowanie.