Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi rekrutacji. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Petrochemia – Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Szkolnej 15.

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko jak w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

3)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż trzy miesiące od momentu ich otrzymania. W przypadku ofert nie przyjętych przez Spółkę otrzymane dane osobowe zostaną trwale usunięte. W przypadku ofert przyjętych dane osobowe przejdą do zbioru danych pracowników Spółki i będą podlegać ustawowym okresom przechowywania;

5)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@petrochemia-bl.com.pl;

6)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko jak w ogłoszeniu;

Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do umieszczenia w CV

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ....................................................... . Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...............................................

(data i podpis kandydata do pracy)