Zintegrowany System Zarządzania

Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. działa w ramach ciągle doskonalonego w cyklu PDCA Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), który obejmuje:

» System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015
» System Zarządzania Środowiskowego obejmujący:
- Zgodność z normą ISO 14001:2015
- EU-ETS
» System Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018

Posiadając ponad 22 lat doświadczenia, certyfikowany Zintegrowany System Zarzadzania, wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników możemy bezsprzecznie stwierdzić, że nasza Spółka nadal się doskonali i rozwija, stawia sobie kolejne ambitne cele do osiągnięcia. Jest wierna deklaracjom zawartym w swojej Polityce ZSZ, która zawiera założenia i deklaracje dla wszystkich systemów.

Polityka ZSZ tutaj.

Ostatni audyt zewnętrzny przeprowadzony w czerwcu 2022 roku przez Spółkę Bureau Veritas CZ potwierdził zgodność naszego ZSZ z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

O naszych systemach

System zarządzania Jakością - rozwijany od 1998r.

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 jest częścią ZSZ. Jego wdrożenie w znacznym stopniu pozwala nam na stałe dostarczanie wyrobów i usług spełniających wymagania klientów, a niejednokrotnie przewyższające te wymagania. Istotnym wsparciem dla naszego systemu są pracownicy, zastosowana technologia i nasze laboratorium, które jako główny cel ma prowadzenie bieżącej kontroli jakości surowców i produktów oraz wykonywanie analiz międzyoperacyjnych.

Rozwój tego systemu pozwolił nam na dopracowanie najistotniejszego mechanizmu pracy Spółki – identyfikacji wymagań prawnych.

Nasz obecny certyfikat można pobrać tutaj.

System Zarządzania Środowiskowego - rozwijany od 2000r.


Ze względu na nasz potencjalny wpływ na środowisko rozwój Systemu Zarządzania Środowiskiem nie poprzestał na utrzymaniu zgodności z normami z rodziny ISO 14001, a aktualnie z ISO 14001:2015. Nasz system korzysta także z założeń ujętych w EU ETS.

Oczekiwania społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, przejrzystości i wiarygodności ewoluują w związ­ku z zaostrzającymi się wymaganiami prawa, wzrostem presji zanieczyszczeń na środowisko, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów, niewłaściwą gospodarką odpadami, zmianami klimatu oraz degradacją ekosystemów i zmniejszaniem bioróżnorodności. Chcąc wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, wprowadziliśmy system zarzą­dzania środowiskowego.

Nasz System umożliwia osiągnięcie długofalowego sukcesu i daje nam możliwość wniesienia wkładu w zrównoważony rozwój poprzez m.in.:
– ochronę środowiska w tym zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnych wpływów na środowisko,
– poprawianie środowiskowych efektów działalności;
– przekazywanie informacji środowiskowych odpowiednim stronom zainteresowanym.

Nasz obecny certyfikat można pobrać tutaj.

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)

EU ETS znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2 lub system ETS, jest drugim największym po Chinach systemem handlu emisjami CO2 na świecie. ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji ma prowadzenie kompletnego, spójnego, przejrzystego i dokładnego monitorowania oraz wiarygodnej sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych. System ma zapewnić porównywalność emisji dwutlenku węgla w każdym państwie członkowskim UE.

Spółka Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o. prowadząc swoje instalacje i wykonując swoje obowiązki związane z monitorowaniem i raportowaniem emisji kieruje się następującymi zasadami: * kompletności, * spójności, porównywalności i przejrzystości, * dokładności, * rzetelności metodyki, * stałego doskonalenia.

Uczestnicząc w systemie handlu uprawnieniami do emisji rozliczamy wielkości emisji za każdy rok okresu rozliczeniowego na podstawie rocznego raportu o emisji gazów cieplarnianych, który dodatkowo poddajemy procesowi weryfikacji przez akredytowanych weryfikatorów.

Ostatnia weryfikacja miała miejsce w lutym 2022 r. i nie wykazała żadnych uchybień.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - rozwijany od 2002r.

Od stycznia 2001, nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy certyfikowany był na zgodność z normami OHSAS 18001 i PN-N 18001, obecnie wg ISO 45001:2018.

Spółka Petrochemia-Blachownia nagradzana była w konkursie “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Mając na uwadze charakter naszej działalności - przemysł chemiczny, bezpieczeństwo pracy stanowi bardzo ważny element dla zarządzających Spółką.

Działania realizowane w Spółce na rzecz bezpieczeństwa obejmują:
» przeprowadzanie bezpłatnych specjalistycznych badań profilaktycznych, szczepień ochronnych oraz szkoleń dla pracowników.
» zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez modernizację naszych instalacji i technologii.
» zapewnienie pracownikom wysokiej jakości odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.
» wyposażanie naszych budynków we wszystkie wymagane instalacje i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pracy jak również odpowiednie warunki sanitarne (środki czystości, pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne).
» spełnianie wszystkich wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
» stały monitoring stężeń szkodliwych substancji na stanowiskach pracy oraz ilości wypadków i chorób zawodowych.
» minimalizacja fluktuacji kadr dająca efekt w postaci wysokiego poziomu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.
» zapewnienie wysokiego poziomu wyszkolenia naszych pracowników w zakresie bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń oraz stosowania ogólnych procedur bezpieczeństwa.

Nasz obecny certyfikat można pobrać tutaj.

Od 2010 roku organizujemy w Spółce konkurs „Pracuj bezpieczniej”, angażując naszych pracowników do poszukiwania i zgłaszania bezpieczniejszych rozwiązań w codziennej pracy. Trafne i istotne zgłoszenia naszych pracowników są wdrażane do realizacji a pomysły nagradzane nagrodami.

Raport ekologiczny oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (PL) - pobierz
Raport ekologiczny oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (EN) - pobierz