Zintegrowany System Zarządzania

Petrochemia-Blachownia S.A. działa w ramach ciągle doskonalonego w cyklu PDCA Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), który obejmuje:

» System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015

» System Zarządzania Środowiskowego obejmujący:
         - Zgodność z normą ISO 14001:2015 
         - Responsible Care 
         - EMAS
         - EU-ETS 

» System Zarządzania BHP wg norm PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007, a wkrótce ISO 45001:2018

Posiadając ponad 20 lat doświadczenia, certyfikowany Zintegrowany System Zarzadzania, wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników możemy bezsprzecznie stwierdzić, że nasza Spółka nadal się doskonali i rozwija, stawia sobie kolejne ambitne cele do osiągnięcia. Jest wierna deklaracjom zawartym w swojej Polityce ZSZ, która zawierająca założenia i deklaracje dla wszystkich systemów. Polityka ZSZ – tutaj .

Ostatni audit zewnętrzny przeprowadzony w czerwcu 2018 roku przez Spółkę Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. potwierdził zgodność naszego ZSZ z wymaganiami norm PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Już na naszej stronie jest możliwe pobranie nowych certyfikatów na zgodność z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.


O naszych systemach

System zarządzania Jakością - rozwijany od 1998r.

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 jest częścią ZSZ. Jego wdrożenie w znacznym stopniu pozwala nam na stałe dostarczanie wyrobów i usług spełniających wymagania klientów, a niejednokrotnie  przewyższające te wymagania. Istotnym wsparciem dla naszego systemu są pracownicy, zastosowana technologia i nasze laboratorium, które jako główny cel ma prowadzenie bieżącej kontroli jakości surowców i produktów oraz wykonywanie analiz międzyoperacyjnych.

Rozwój tego systemu pozwolił nam na dopracowanie najistotniejszego mechanizmu pracy Spółki – identyfikacji wymagań prawnych.

Nasz obecny certyfikat można pobrać tutaj.


System Zarządzania Środowiskowego - rozwijany od 2000r.

Ze względu na nasz potencjalny wpływ na środowisko rozwój Systemu Zarządzania Środowiskiem nie poprzestał na utrzymaniu zgodności z normami z rodziny ISO 14001, a aktualnie z ISO 14001:2015. Nasz system korzysta także z założeń ujętych w: EMAS, Responsible Care i EU ETS.

Norma ISO 14001:2015

Oczekiwania społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, przejrzystości i wiarygodności ewoluują w związ­ku z zaostrzającymi się wymaganiami prawa, wzrostem presji zanieczyszczeń na środowisko, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów, niewłaściwą gospodarką odpadami, zmianami klimatu oraz degradacją ekosystemów i zmniejszaniem bioróżnorodności. Chcąc wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, wprowadziliśmy system zarzą­dzania środowiskowego.

Nasz System umożliwia osiągnięcie długofalowego sukcesu i daje nam możliwość wniesienia wkładu w zrównoważony rozwój poprzez m.in.:

– ochronę środowiska w tym zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnych wpływów na środowisko,

– poprawianie środowiskowych efektów działalności;

– przekazywanie informacji środowiskowych odpowiednim stronom zainteresowanym.

Nasz obecny certyfikat można pobrać tutaj.

System Ekozarządzania i Audytu – rozwijany od 2011r.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej.

EMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu” tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Naszą aktualną deklarację można pobrać ze strony http://emas.gdos.gov.pl/lista-rejestru-emas. lub tutaj.

Nasz obecny certyfikat można pobrać tutaj.

System Responsible Care

Program Responsible Care(„Odpowiedzialność i Troska”) narodził na początku lat 80 w Kanadzie, gdzie Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm chemicznych mające na celu zmniejszenie wielkości oddziaływania na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia. 

Jednym z podstawowych założeń Programu „Odpowiedzialność i Troska” jest formalne zobowiązanie się przedsiębiorstwa do realizacji działań wynikających z Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, a przede wszystkim do ciągłej poprawy we wszystkich aspektach działalności, obejmujących w szczególności: ochronę środowiska, bezpieczeństwo procesowe i ochronę zdrowia.

Spółka uczestniczy w programie od roku 2000r. Na rok 2018 złożyliśmy deklarację działań do realizacji w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” i zrealizowaliśmy 100% działań zadeklarowanych na rok 2017.

Nasz obecny certyfikat można pobrać tutaj.

Strona programu jest dostępna tutaj.

Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS)

EU ETS znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) lub system ETS, jest drugim największym po Chinach systemem handlu emisjami CO2 na świecie. ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji ma prowadzenie kompletnego, spójnego, przejrzystego i dokładnego monitorowania oraz wiarygodnej sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych. System ma zapewnić porównywalność emisji dwutlenku węgla w każdym państwie członkowskim UE.

Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. prowadząc swoje instalacje i wykonując swoje obowiązki związane z monitorowaniem i raportowaniem emisji kieruje się następującymi zasadami: * kompletności, * spójności, porównywalności i przejrzystości, * dokładności, * rzetelności metodyki, * stałego doskonalenia.

Uczestnicząc w systemie handlu uprawnieniami do emisji rozliczamy wielkości emisji za każdy rok okresu rozliczeniowego na podstawie rocznego raportu o emisji gazów cieplarnianych, który dodatkowo poddajemy procesowi weryfikacji przez akredytowanych weryfikatorów.

Ostatnia weryfikacja miała miejsce w lutym 2019 r. i nie wykazała żadnych uchybień.


System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - rozwijany od 2002r.

Od stycznia 2001, nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy certyfikowany jest na zgodność z normami OHSAS 18001 i PN-N 18001.

Spółka Petrochemia-Blachownia S.A. nagradzana była w konkursie “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Mając na uwadze charakter naszej działalności - przemysł chemiczny, bezpieczeństwo pracy stanowi bardzo ważny element dla zarządzających Spółką.

Działania realizowane w Spółce na rzecz bezpieczeństwa obejmują:

» przeprowadzanie bezpłatnych specjalistycznych badań profilaktycznych, szczepień ochronnych oraz szkoleń dla pracowników.

» zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez modernizację naszych instalacji i technologii.

» zapewnienie pracownikom wysokiej jakości odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.

» wyposażanie naszych budynków we wszystkie wymagane instalacje i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pracy jak również odpowiednie warunki sanitarne (środki czystości, pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne).

» spełnianie wszystkich wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

» stały monitoring stężeń szkodliwych substancji na stanowiskach pracy oraz ilości wypadków i chorób zawodowych.

» minimalizacja fluktuacji kadr dająca efekt w postaci wysokiego poziomu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

» zapewnienie wysokiego poziomu wyszkolenia naszych pracowników w zakresie bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń oraz stosowania ogólnych procedur bezpieczeństwa.

Nasz obecny certyfikat można pobrać tutaj.


Od 2010 roku organizujemy w Spółce konkurs „Pracuj bezpieczniej”, angażując naszych pracowników do poszukiwania i zgłaszania bezpieczniejszych rozwiązań w codziennej pracy. Trafne i istotne zgłoszenia naszych pracowników są wdrażane do realizacji a pomysły nagradzane nagrodami.  

Raport ekologiczny oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (PL) - pobierz

Raport ekologiczny oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (EN) - pobierz